Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Dne 26. července 2021 schválila Vláda ČR Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025 (bližší informace zde). Z tohoto Akčního plánu plyne pro NÚKIB celá řada úkolů na následující období. Mezi ně patří i ty, které mohou a budou mít svůj přesah do legislativního rámce kybernetické bezpečnosti v České republice, resp. do zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Zároveň s tím probíhá také na úrovni Evropské unie revize směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS). Přestože není proces změn této směrnice ještě ukončen (bližší informace o revizi a tzv. směrnici NIS2 např. zde), již nyní je zřejmé, že přinese celou řadu podstatných změn, které se také promítnou do obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti a povedou k jeho podstatným změnám.

Při této příležitosti vyzývá NÚKIB odbornou veřejnost k zasílání návrhů, které mohou být podnětem k návrhu změny obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB dlouhodobě zpracovává tzv. Bílá místa, tedy dokument, v rámci kterého identifikuje nedostatky a podněty ze zlepšení právní úpravy. Návrhy odborné veřejnosti považuje NÚKIB za neocenitelný zdroj informací. NÚKIB bude tyto návrhy pravidelně vyhodnocovat a v případě jejich relevantnosti je zapracovávat do připravovaných změn.

Odbornou veřejností navrhovaná změna však musí splňovat základní náležitosti, aby se jí NÚKIB zabýval. Podmínkou je, aby navrhovaná změna byla relevantní k dané problematice, byla alespoň stručně zdůvodněna a obsahovala návrh řešení. Navrhovaná změna musí ctít podmínky právního státu a principy, na kterých je postaven zákon o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout (především pokud bude rozporná s budoucím zněním směrnice NIS2), případně změnit její navrhovanou podobu při zachování původní myšlenky. Cílem NÚKIB je především blíže identifikovat praktické problémy s požadavky, které pro odbornou veřejnost a povinné osoby ze zákona plynou, a napomoci k jejich odstranění.

Za účelem jednotného zpracování navrhovaných změn využijte formulář, zveřejněný v části legislativa – zákon o kybernetické bezpečnost (zde). Vyplněný formulář prosím zasílejte e-mailem na adresu regulace@nukib.cz, s předmětem „ZKB – návrhy změn“.

Tento proces není součástí žádného ze stanovených legislativních procesů. Návrhy změn je možné zasílat bez časového omezení (vždy však platí, že čím dříve budou návrhy úřadu známy, tím dříve bude možné je zohlednit).