Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Zástupci NÚKIB vytvořili webové stránky nis2.nukib.cz. Jedná se o reakci na nově přicházející regulaci kybernetické bezpečnosti v České republice – směrnici Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Evropské unii, tzv. směrnice NIS2. Ta se týká jak organizací, které jsou již dnes ze zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, tak i velkého množství dalších subjektů, jež budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely.

Cílem stránek je podat přehledné a ucelené informace o tom, co nová směrnice přináší, popsat největší změny stávajících požadavků a způsob, jak budou evropské požadavky promítnuty do národní legislativy. Na webu tak lze dohledat obecné informace o směrnici NIS2, koho všeho se nové povinnosti týkají, jakým způsobem budou organizace zabezpečovat své služby, jaké incidenty budou hlásit, jaké budou sankce za neplnění požadavků a další specifika. Všechna probíraná témata jsou shrnuta v deseti okruzích, které bude náš Úřad průběžně doplňovat. Postupem času také dojde k přidání informací o konkrétních navrhovaných změnách zákona o kybernetické bezpečnosti.

Směrnice NIS2 prohloubí původní Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Publikace finálního znění se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, přičemž ČR by nový rámec povinností měla mít v národní legislativě zaveden přibližně v polovině roku 2024. Další lhůta pak bude stanovena pro zahájení jejího plnění u těch organizací, které dosud regulaci v oblasti kybernetické bezpečnosti nepodléhaly. Požadavkům a změnám specifikovaným ve směrnici NIS2 bude nově podléhat nejméně 6000 subjektů a organizací.