Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uspořádal ve středu 15. listopadu 2023 v Brně již sedmé jednání Platformy pro výzkum a vývoj v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti (dále jen Platforma). Setkání se konalo v sídle CyberSecurity Hub, spoluorganizátora akce. Mezi účastníky byli nejen zástupci státního a soukromého sektoru, ale také akademické obce. Akce dlouhodobě nabízí především prostor k diskusi a networkingu mezi různorodými aktéry, kteří se věnují kybernetické bezpečnosti.

Platformu zahájil náměstek ředitele NÚKIB Pavel Štěpáník, který ve svém projevu hovořil mj. i o komplexnosti kyberbezpečnostní problematiky: „Plnění úkolů Národního plánu výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti, zaštítění vytvoření Národního koordinačního centra a spolupráce s národními i evropskými partnery dokumentují, že kybernetická bezpečnost se nesestává pouze z aktivit a činností technického charakteru. Jedná se o multidisciplinární problematiku, která si vyžaduje adekvátní zapojení napříč celou veřejnou, akademickou a soukromou sférou.“

Během dopoledního bloku vystoupil ředitel CyberSecurity Hub Roman Čermák, který v rámci svého vstupu v prostorách CERIT Science Park II, kde jím vedená organizace sídlí, představil posluchačům činnost subjektu a Cyber Campus CZ. Navázala na něj Nikola Chvátalová z Oddělení vědy, výzkumu a inovací z NÚKIB, která odprezentovala činnost Evropského kompetenčního centra a Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti. Neméně zajímavý byl i příspěvek Lenky Škrábalové, vedoucí Oddělení digitální ekonomiky a společnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Přítomné seznámila s aktuálními výzvami v programu Digitální Evropa. Dopolední blok uzavřel online vstup Aleny Turoňové z Oddělení multilaterální spolupráce II NÚKIB věnovaný současnému dění na poli EU v kybernetické bezpečnosti a roli NÚKIB v Bruselu.

Odpolední program přinesl tři panelové diskuse moderované zástupci NÚKIB, kde spolu diskutovali odborníci z řad soukromého sektoru, veřejné správy a akademické sféry. První z nich se věnovala roli státu v oblasti strategického rámce a podpory výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ta nejenže přiblížila proces formování národních strategií v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti, ale také umožnila členům komunity prezentovat a diskutovat svoje postoje a vnímání budoucího směřování státu a jeho priorit v této oblasti. V druhé debatě o přechodu ke kvantově odolné kryptografii se hovořilo např. o reálnosti kvantové hrozby a lišících se predikcích. Řeč byla také o strategických projektech v oblasti budování kvantové komunikační infrastruktury. Odpolední blok pak uzavřela diskuse o vzdělávání a cvičení na poli kybernetické a informační bezpečnosti. V jejím rámci byly řešeny inovativní přístupy ke vzdělávání v této oblasti, téma evropského kvalifikačního rámce a otázka měření úspěšnosti vzdělávacích aktivit.

Členové Platformy mezi sebou nově přivítali zástupce Univerzity Pardubice, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Západočeské univerzity v Plzni. Národní výzkumná komunita se rozšířila i v řadách soukromého sektoru, kdy se jednání zúčastnila také První certifikační autorita nebo společnost Tropic Square. Na budoucích jednáních Platformy jsou vítáni také noví zájemci, kteří mohou NÚKIB kontaktovat na e-mailové adrese vyzkum@nukib.cz. Další jednání Platformy je plánováno do Prahy na jaro 2024.