Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Byla vydána aktualizovaná verze příznaků TLP ke sdílení chráněných informací, na základě které upravujeme „Doporučení k používání protokolu TLP“. Do 31. 12. 2022 je vyžadován přestup na novější verzi, která je k dispozici zde (vydáno dne 10. 8. 2022). 

Traffic Light Protocol (TLP) slouží ke snadnému určení míry důvěrnosti informací a možností jejich dalšího sdílení. Za tímto účelem se informace označí příznakem, který stanoví podmínky jejího použití. Doporučujeme tento systém označení používat pro chráněné, citlivé či jinak důvěrné informace, které je třeba kontrolovaně sdílet s dalšími organizacemi.

Tento systém nicméně nenahrazuje náležitosti označování a nakládání s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, které je v případě utajovaných informací dle tohoto zákona nezbytné důsledně dodržovat.

Před zasláním informace označené dle protokolu TLP je vždy nutné se ujistit, že protistrana je se systémem seznámena a respektuje jej.

Jsou stanoveny čtyři následující příznaky s uvedením charakteru informace a podmínkami jejich použití:

Barva
Podmínky použití
TLP:RED
Informace nemůže být poskytnuta jiné osobě než té, které byla informace určena, nebudou-li výslovně stanoveny další osoby, kterým lze takovou informaci poskytnout. V případě, že příjemce považuje za důležité informaci poskytnout dalším subjektům, lze tak učinit pouze se souhlasem původce informace.

TLP:AMBER

Informace může být sdílena v rámci organizace, které byla informace poskytnuta. Dále může být poskytnuta pouze těm partnerům, kteří splňují need-to-know a jejichž informování je důležité pro vyřešení problému či hrozby uvedené v informaci. Jiným osobám, než výše uvedeným, nesmí být informace poskytnuta. Původce informace může rozsah sdílení dále omezit.

TLP:GREEN

Informace může být sdílená v rámci organizace příjemce a případně také s dalšími partnerskými subjekty příjemce, avšak nikoli skrze veřejně dostupné kanály; příjemce musí při předání zajistit důvěrnost komunikace.

 TLP:WHITE 

Informace může být dále poskytována a šířena bez omezení. Případné omezení na základě práva duševního vlastnictví původce a/nebo příjemce či třetích stran nejsou tímto ustanovením dotčena.

 

Příklady použití:

TLP:RED – Od zahraničních partnerů jsme získali informaci, že útočník má přístup do vaší sítě a plánuje spustit ransomware útok. Doporučujeme tedy provést následující protiopatření...

TLP:AMBER - Z našich zjištění vyplývá, že je ve vaší síti používána zranitelná verze firewallu. Doporučujeme co nejdříve provést jeho aktualizaci. Tuto informaci můžete předat správci nebo dodavateli FW.

TLP:GREEN – V České republice nyní probíhá phishingová kampaň zaměřující se na zdravotnická zařízení, poučte své uživatele na možná rizika.

TLP:WHITE – GovCERT.CZ za poslední rok řešil 126 incidentů, z toho 26 závažných.

Pro vice informací o protokolu sledujte oficiální stránky FIRST: https://www.first.org/tlp/