Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V rámci finanční podpory výzkumu, vývoje a inovací figurují v rámci EU dva hlavní programy - Horizon Europe a Digital Europe. V rámci programu Horizon Europe se tématům kybernetické bezpečnosti věnuje především Cluster 3: Civil Security for Society. Jednotlivé výzvy v tomto programu se zaměřují například na rozvoj schopností a kapacit v kybernetické bezpečnosti, bezpečnost sítí 5G, vytvářejí a rozvoj ceritikačních systémů pro kybernetickou bezpečnost nebo oblasti jako kyberkriminalita, kybernetická diplomacie nebo kybernetická obrana. Program Digital Europe se zaměřuje na témata jako rozvoj schopností a pracovního trhu v kybernetické bezpečnosti, šifrování nebo bezpečnost IoT zařízení. Vedle čistě kyberbezpečnosntích témat se tento program zaměřuje i na umělou inteligenci, bezpečnost dat, digitální transformaci nebo stadnardizaci v IT.

 

Seznam aktuálních výzev pro podávání návrhů projektů je od roku 2019 přístupný v novém portálu Evropské komise - Funding & Tender Opportunities.


K vyhledávání projektů financovaných prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a inovace EU slouží databáze CORDIS. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování, doby trvání a dosažených výsledcích. CORDIS také nabízí interaktivní mapu zobrazující síť spolupráce na projektech financovaných z Horizontu 2020.

Řada silných mezinárodních konsorcií vzniká na bázi osobních setkání v Bruselu v rámci Tematických partnerských burz a Informačních dní pořádaných Evropskou komisí a dalšími organizacemi. Termíny jednotlivých akcí lze sledovat na webových stránkách České styčné kanceláře v Bruselu (CZELO), která byla zřízena za účelem podpory českých výzkumníků při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů.

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) poskytuje komplexní podporou účasti národních týmů v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce, především v rámcových programech EU.

EU taktéž koordinuje výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti prostřednictvím Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (zkráceně Kompetenční centrum, ECCC). Kompetenční centrum má za úkol rozvíjet a posilovat kapacity a schopnosti Unie v oblasti výzkumu a vývoje kybernetické bezpečnosti, propojovat relevantní aktéry z veřejného správy, akademické sféry a soukromého sektoru, poskytovat technickou a finanční podporu a posilovat konkurenceschopnost EU v dané oblasti. Dále zajišťuje koordinaci sítě Národních koordinačních center v jednotlivých členských státech Unie. Podrobnější informace najdete zde.


NÚKIB je také zapojen do Společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR (PROPED), který je řízen Ministerstvem zahraničních věcí a jehož cílem je prohloubit zahraniční spolupráci. NÚKIB se zaměří na realizaci výzkumných misí, které povedou k prohloubení mezinárodní spolupráce v klíčových tématech kybernetické a informační bezpečnosti.