Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 1. září 2021 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Informace jsou v souladu s § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytovány za úhradu a za podmínek podle následujícího sazebníku:

 • Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou započatou půlhodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání jedním pracovníkem 150 Kč.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 • Náklady na pořízení kopie nebo výtisku:
 • jednostranná kopie nebo výtisk formát A4 2 Kč/1 list (černobílé),
 • jednostranná kopie nebo výtisk formát A4 6 Kč/1 list (barevné),
 • oboustranná kopie nebo výtisk formátu A4 3 Kč/1 list (černobílé),
 • oboustranná kopie nebo výtisk formátu A4 9 Kč/1 list (barevné)

jednostranná nebo oboustranná kopie nebo výtisk jiného formátu, než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby formátu A4.

 • Náklady na opatření technických nosičů dat:
 • za 1 ks CD 7 Kč,
 • za 1 ks DVD 9 Kč,
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
 • Náklady na odeslání informací žadateli:
 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů (dle aktuálního ceníku poštovních služeb),
 • náklady na balné jsou stanoveny paušální částkou ve výši 10 Kč.
 • v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, Úřad žádost odloží.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 100­ Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně a Úřad dospěje k názoru, že se svým postupem žadatel snaží vyhnout podání mimořádně rozsáhlé žádosti, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnout částku 100 Kč.