Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“), zavedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém NÚKIB je určen zaměstnancům NÚKIB, jakož i osobám, které vykonávaly nebo vykonávají v NÚKIB dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž a které se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo této jiné obdobné činnosti pro NÚKIB.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu práce (či jiné obdobné) činnosti.

NÚKIB upozorňuje, že v rámci vnitřního oznamovacího systému vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro NÚKIB nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. od osob, které nevykonávají pro NÚKIB závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním oznámení je Mgr. Pavel Král.

Oblast působnost (věcná působnost)

V režimu směrnice EU je možné oznamovat pouze protiprávní jednání, která spadají do jedné z následujících oblastí a za podmínky, že se fyzická osoba (oznamovatel) o tomto jednání dozvěděl v souvislosti s výkonem služby, práce nebo jinou obdobnou činností:

 1. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 
 4. bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;  
 5. ochrana životního prostředí; 
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 
 8. veřejné zdraví; 
 9. ochrana spotřebitele; 
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů; 
 11. porušení ohrožující finanční zájmy EU; 
 12. porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob;
 13. daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Výjimky z možnosti oznamovat (informace, které oznamovat nelze):

 • Informace, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele (např. informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb).
 • Skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.
 • Oznámení, kterým by byla narušena povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce nebo mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

Oznámení lze podat těmito způsoby:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: NÚKIB, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy: „OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ“;
 • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu wb@nukib.gov.cz;
 • ústním podáním, a to prostřednictvím telefonního hovoru, a sice na následující telefonní linky: 541 110 697, nebo na žádost oznamovatele též prostřednictvím osobní schůzky. Žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na výše uvedenou elektronickou adresu wb@nukib.gov.cz.