Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uspořádal 31. března 2022 ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) již třetí setkání Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti. Tématem jednání bylo posílení možností spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Platforma sdružuje zástupce veřejného, akademického a soukromého sektoru – setkání se zúčastnili například zástupci Technologického centra Akademie věd ČR, Ministerstva vnitra, NAKIT, CESNET a vysokých škol (MU, VUT, VŠB-TUO, ČVUT).

Účastníky přivítal náměstek ředitele NÚKIB Jaroslav Šmíd a předseda TA ČR Petr Konvalinka. Zástupci NÚKIB následně představili novinky v oblasti národního výzkumu a vývoje, například v souvislosti s novým Národním plánem výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti a budováním Národního koordinačního centra. V rámci prezentací Ministerstva průmyslu a obchodu, TA ČR a Technologického centra AV ČR byly přiblíženy možnosti finanční podpory v oblasti kybernetické bezpečnosti z národních i unijních programů. V neposlední řadě hovořil zástupce AFCEA o významu spolupráce a možnostech jejího posílení.

Součástí setkání byla i debata na téma veřejné podpory a koordinace jejího poskytování v rámci výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti. Dále byla diskutována role Platformy v rámci vznikajícího Národního koordinačního centra.

Účastníci se shodli na důležitosti sdílení informací týkajících se možností zapojování do národních a evropských programů v oblasti kybernetické bezpečnosti, stejně jako na pokračování spolupráce v této oblasti.

Další setkání Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti je předběžně plánováno na červen 2022.