Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V červenci minulého roku schválila Vláda ČR Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025 (bližší informace zde). Z tohoto Akčního plánu plyne pro NÚKIB celá řada úkolů na následující období. Mezi ně patří i ty, které mohou a budou mít svůj přesah do legislativního rámce kybernetické bezpečnosti v České republice, resp. do zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Zároveň s tím probíhá také na úrovni Evropské unie revize směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS). Přestože není proces změn této směrnice ještě ukončen (bližší informace o revizi a tzv. směrnici NIS2 např. zde), již nyní je zřejmé, že přinese celou řadu podstatných změn, které se také promítnou do obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti a povedou k jeho podstatným změnám.

Při této příležitosti NÚKIB opět vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů, které mohou být podnětem k návrhu změny obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů. NÚKIB dlouhodobě zpracovává tzv. Bílá místa, tedy dokument, v rámci kterého identifikuje nedostatky a podněty ke zlepšení právní úpravy. Návrhy odborné veřejnosti považuje NÚKIB za neocenitelný zdroj informací. NÚKIB bude tyto návrhy pravidelně vyhodnocovat a v případě jejich relevantnosti zapracovávat do připravovaných změn. Tuto výzvu zveřejnil NÚKIB již v září minulého roku (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů na změny zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (nukib.cz)), avšak s ohledem na blížící se termín přijetí finálního znění revize směrnice NIS2 a následnou nutnost její transpozice do českého právního řádu NÚKIB upozorňuje odbornou veřejnost na skutečnost, že vhodný termín pro zaslání stěžejních podnětů je do konce června 2022. NÚKIB bude jakékoliv podněty zaslané odbornou veřejností vyhodnocovat průběžně i poté, nicméně možnost jejich uplatnění již může být menší.

Odbornou veřejností navrhovaná změna musí splňovat základní náležitosti, aby se jí NÚKIB zabýval. Podmínkou je, aby navrhovaná změna byla relevantní k dané problematice, byla alespoň stručně zdůvodněna a obsahovala návrh řešení. Navrhovaná změna musí ctít podmínky právního státu a principy, na kterých je postaven zákon o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout (především pokud bude rozporná s budoucím zněním směrnice NIS2), případně změnit její navrhovanou podobu při zachování původní myšlenky. Cílem NÚKIB je především blíže identifikovat praktické problémy s požadavky, které pro odbornou veřejnost a povinné osoby ze zákona plynou, a napomoci k jejich odstranění.

Za účelem jednotného zpracování navrhovaných změn využijte formulář zveřejněný v části legislativa – zákon o kybernetické bezpečnost (zde). Vyplněný formulář prosím zasílejte e-mailem na adresu regulace@nukib.cz s předmětem „ZKB – návrhy změn“.

Tento proces není součástí žádného ze stanovených legislativních procesů. Návrhy změn je, s ohledem na výše uvedené, možné zasílat bez časového omezení (vždy však platí, že čím dříve budou návrhy úřadu známy, tím dříve bude možné je zohlednit). Nicméně návrhy zaslané do června 2022 budou moci být zohledněny v rámci připravované novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti realizované v souvislosti s revizí směrnice NIS.