Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uspořádal ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) 22. června 2022 již čtvrté setkání Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti. Platforma sdružuje instituce veřejného, akademického a soukromého sektoru, které se aktivně zabývají výzkumem a vývojem v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Jednání se zúčastnili například zástupci Ministerstva vnitra, Policejního prezidia České republiky, Technologického centra Akademie věd ČR, AFCEA, CESNET a vysokých škol (MU, VUT, UO). V průběhu jednání byla diskutována témata související s  aktuálními a budoucími trendy v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti.    

Účastníky přivítali  děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. a ředitel Odboru vzdělávání, výzkumu a projektů Mgr. Luboš Fendrych, kteří zdůraznili potřebu posilování spolupráce v oblasti kybernetického a informačního výzkumu a vývoje. NÚKIB představil v rámci dopoledního bloku jednání jednotlivá opatření, která jsou součástí aktuálně schváleného Národního plánu výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti, a na jehož přípravě se podílela odborná komunita ČR v oblasti kybernetického výzkumu a vývoje. Členové Platformy byli ze strany NÚKIB rovněž seznámeni s aktuálním vývojem souvisejícím s budováním Evropského kompetenčního centra a Národního koordinačního centra v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti. Odborníci z VŠB-TUO představili účastníkům jednání tematické zaměření výuky, publikací i výzkumu na univerzitě včetně konkrétních výzkumných projektů, na kterých spolupracovali s partnery jak na národní, tak mezinárodní úrovni. 

V odpolední části programu proběhl workshop k projektu NESPOQ a odborná exkurze do národního superpočítačového centra IT4Innovations, které je součástí VŠB-TUO. V rámci exkurze bylo účastníkům představeno fungování a využití superpočítačů, včetně způsobu jejich zabezpečení a ukázky rozdělení výpočetního času.