Úvodní stránka

Logo NÚKIB

A) Projektové řízení (obecně)

Směrnice a Metodika projektového řízení NÚKIB

 • Naše organizace zavádí interním předpisem Metodiku projektového řízení, která stanovuje minimální standard řízení projektů podle jejich zařazení do určených kategorií. Stanovuje základní pojmy, ale i další doporučené nástroje projektového řízení - k využití dle potřeby. Metodika obecně umožňuje vícero přístupů k projektovému řízení včetně kompatibilního využití celosvětově renomovaných metodik. Ukotvuje mj. také možnost využití agilního přístupu k řízení projektů. Zajišťuje také provázání projektového řízení s principy řízení portfolia projektů a přizpůsobení se danému kontextu (více viz níže). Její součástí je aktuálně 20 příloh, které slouží jako šablony (17) a checklisty/metodické listy (3).Fáze projektu vodopád
  • Pro organizace v podobné situaci považujeme za klíčové právě přizpůsobení zvoleného přístupu k projektovému řízení parametrům a procesů státní správy, stejně jako specifikům, ve kterém operují konkrétní organizace, pracoviště a projekty. Obecně považujeme za vhodné upravit nebo upřesnit obecné projektové postupy, a to zejména v oblastech:
  • Vztahu zvoleného přístupu k řízení projektů, popř i programů a portfolia, návaznosti na strategické dokumenty a politiky organizace
  • Nákupů a procesů v kontextu veřejných zakázek dle platné legislativy, stejně jako pravidel státního rozpočtu
  • Specifik řízení dodavatelů – obecně i v souvislosti s možnostmi využití různých režimů zakázek a typů smluv
  • Využití čerpání z různých dotačních titulů (fondy EU a další)
  • Specifik projektů výzkumu,vývoje a inovací
  • Náboru projektového personálu na tabulková místa, resp. v rámci služebního zákona – s tím souvisí i tvorba kompetenčních modelů jednotlivých pozic
  • Možnosti využívání tradičního „vodopádového“ přístupu nebo i rodiny „agilních“ přístupů, popř. jejich kombinace
  • Kybernetické bezpečnosti – a to nutně nejen u klíčových systémů/sítí a u tzv. povinných osob dle platného znění zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti
  • Případného omezení volného šíření a ukládání informací spojených s řízením projektů, vyplývajících z předmětu činnosti organizace
  • Problematiky utajovaných informací - pokud vstupují v úvahu
 • Na vyžádání s Vámi můžeme po vzájemné domluvě sdílet obsah Metodiky, šablon, prováděcího interního předpisu ad. Kontakty naleznete zde.
 • Podílíme se na aktivitách přípravy „Minimálního standardu projektového řízení pro státní správu“ v gesci MV ČR, vyplývající z koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.
 • Je možné využít také volně šiřitelnou a velice propracovanou metodiku Evropské Komise (v anglickém jazyce) - PM² Project Management Methodology

B) Zohlednění a podpora kybernetické bezpečnosti na projektech

Doporučení pro projektového manažera - kybernetická bezpečnost
 • Vhodné pro zohlednění způsobu zahrnutí kybernetické bezpečnosti v libovolné fázi životního cyklu projektu nebo ve vybraných oblastech a technikách projektového řízení. Na konci dokumentu naleznete odkazy na materiály obsahující konkrétní rady v oblastech, které vyhodnotíte jako relevantní.
 • Stáhnout pdf (v1.0 platná ke dni 19.05.2021)

C) Podpora čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU