Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Jednou z prioritních úloh Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany utajovaných informací a kryptografické ochrany. Naplňování tohoto cíle obnáší nejen dlouhodobou spolupráci s nejrůznějšími partnery, univerzitami a školami, ale rovněž stálý kontakt s veřejností. Nejen proto se zaměstnanci NÚKIBu pravidelně účastní veletrhů práce a velkého počtu osvětových a vzdělávacích akcí, kde prezentují činnost Úřadu a přibližují jeho aktivity veřejnosti a potencionálem zájemcům o práci.

Dalším ze způsobů, kterým se snaží být NÚKIB otevřenou, dostupnou a moderní institucí, je poskytování stáží. Touto nabídkou cílí především na studenty připravující se na své budoucí povolání.

OBECNÉ PODMÍNKY STÁŽE:
 • jedná se o placenou i neplacenou stáž pro studenty vysokých škol v rámci přípravy na budoucí povolání,
 • placená stáž je pouze v rámci odboru vládní CERT, odboru kybernetických a bezpečnostních politik a oddělení mezinárodní spolupráce ve spojitosti s CZ PRES
 • náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) si zajišťuje stážista sám,
 • standardní délka stáže je 80 hodin, případně dle vzájemné dohody,
 • pracovní dobu lze přizpůsobit školním povinnostem stážisty,
 • uchazeč o stáž podává Dotazník pro zájemce o absolvování odborné praxe,
 • spolu se žádostí uchazeč zasílá motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mail i.hladikova@nukib.cz
 • se stážistou proběhne vstupní pohovor, na jehož základě je posouzeno, zda stážista splňuje požadavky pro stáž
  (pohovor se zaměřuje zejména na zjišťování motivace, očekávání od stáže, dosavadní zkušenosti apod.),
 • stážista před nástupem absolvuje proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • stáž je vykonávána na základě Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe studenta
OBECNÉ POŽADAVKY NA STÁŽISTU:
 • student 3. - 5. ročníku VŠ,
 • zájem o téma dle zaměření stáže a základní přehled,
 • i u netechnických odvětví zvýšený zájem o oblast ICT, počítačová gramotnost,
 • přehled o problematice mezinárodním bezpečnosti,
 • analytické myšlení - schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace,
 • schopnost práce s odbornou literaturou a otevřenými zdroji,
 • schopnost pracovat samostatně,
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

V případě zájmu o některou z nabízených stáží se můžete obrátit na:

Mgr. Ilona Hladíková
Mobil.: 720 937 501
E-mail: i.hladikova@nukib.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKY STÁŽÍ:ODDĚLENÍ VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ (OVVI) 

Hlavní náplň stáže spočívá v podílení se na činnostech OVVI souvisejících s koordinací a podporou aktivit v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) v kybernetické a informační bezpečnosti na národní i evropské úrovni. Oddělení se zaměřuje na koordinací výzkumných a inovačních aktivit a administraci interních projektů NÚKIB v této oblasti. Zodpovídá také za přípravu a plnění Národního plánu výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti. Dále zajišťuje činnost Národního koordinačního centra v oblasti kybernetické bezpečnosti (NKC), které má vytvářet informační zázemí pro expertní komunitu, aktivně propojovat její členy a podněcovat jejich účast na národních i evropských projektech.

Náplň stáže:

 • podpora administrace národních projektů v oblasti VaV
 • spolupráce na přípravě pravidelného newsletteru Aktuality ve výzkumu a vývoji v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • participace na přípravě zahraničních misí v programu Projekty pro podporu diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničí
 • vytváření informačního zázemí pro NÚKIB a expertní komunitu v oblasti VaV (komunikace s partnery a jejich propojování, zvyšování informačního povědomí o možnostech financování z národních a evropských programů apod.)
 • další aktuální činnosti spojené s agendou OVVI 

Předpoklady:

 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2
 • uživatelská znalost balíku MS Office
 • aktivní zájem o problematiku financovaní a administrace výzkumných a vývojových projektů
 • aktivní zájem o novinky z oblasti výzkumu a vývoje

Výhodou:

 • orientace v pracovních programech pro financovaní projektů v oblasti VaV na národní úrovní (TAČR, MVČR, MO, …)
 • orientace v evropských finančních programech na podporu VaV v oblasti kybernetické bezpečnosti (Digital Europe, Horizon Europe)
 • uživatelská znalost grafických software (Microsoft Visio, Canva, Adobe Photoshop, …)

Přínos stáže spočívá v seznámením se se způsobem řízení, administrace a koordinace výzkumných a vývojových projektů v dynamicky se rozvíjejícím prostředí digitálních technologií a kybernetické bezpečnosti.

Místo výkonu stáže: Praha/Brno

Termín nástupu: Dohodou

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Mgr. Luboše Fendrycha  lubos.fendrych@nukib.cz