Úvodní stránka

Logo NÚKIB

(dále jen „měření“)

 1. Každé měření se provádí na žádost, kromě měření v rámci procesu certifikace informačního systému (IS), kdy je danému systému již přiděleno číslo svazku IS.
 2. Pořadí měření jednotlivých zařízení se určuje podle data přijetí žádosti o měření (datum přidělení čísla jednacího nebo datum doručení žádosti od pracovníka, kterému je na NÚKIB certifikace daného IS přidělena).
 3. Změna v pořadí jednotlivých žadatelů může být provedena pouze se souhlasem ředitele odboru bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (OBIT).
 4. Žádost o měření musí mít tyto náležitosti:
  • identifikaci žadatele (u fyzické osoby jméno a příjmení, u podnikatele název firmy, u orgánu státu název příp. součást),
  • kontaktní adresa žadatele, e-mail a telefonní číslo na kontaktní osobu,
  • seznam jednotlivých komponentů měřeného zařízení (název, typ, výrobní číslo, počty kusů),
  • schéma zapojení (propojení) jednotlivých komponentů včetně popisu typů kabelů a konektorů,
  • stupeň utajení zpracovávaných informací na daném zařízení a
  • u IS v procesu certifikace číslo svazku, které bylo přiděleno v rámci zahájení certifikace IS a jméno pracovníka, kterému je na NÚKIB certifikace daného IS přidělena
 5. Žadatel je zpravidla informován telefonicky nebo e-mailem o doručení žádosti o měření. V případě neúplných náležitostí bude žadatel požádán o jejich doplnění.
 6. Žadatel bude předem vyzván k doručení měřeného zařízení na NÚKIB (telefonicky, e-mailem). Bude určen přesný datum a čas doručení zařízení a kontaktní osoba na NÚKIB. Žadatel dodá nejpozději jeden den předem údaje nutné pro vyřízení vjezdu vozidla do objektu (SPZ, jméno a příjmení a v odůvodněných případech i číslo identifikačního průkazu pracovníka, který bude zařízení předávat).
 7. Měřené zařízení bude předáno pracovníkům oddělení TEMPEST na základě předávacího protokolu dodaného žadatelem.
 8. Předávací protokol bude obsahovat tyto údaje:
  • seznam jednotlivých komponentů měřeného zařízení (název, typ, výrobní číslo) v listinné i elektronické podobě na CD, disketě, či jiném paměťovém nosiči nebo předem zaslané e-mailem,
  • kontakt na odpovědného pracovníka
  • jméno a příjmení předávající osoby,
  • podpisy předávající a přebírající osoby a
  • datum předání.
 9. Předávané zařízení k měření musí být kompletní včetně všech periferií a případně síťového filtru, musí být žadatelem předem vyzkoušené, plně funkční, v HW konfiguraci, ve které bude používáno pro zpracovávání utajovaných informací, s nainstalovanými komponentami (tiskárny aj.), bez veškerých hesel, u PC s úplnými administrátorskými právy s možností vypnout veškeré šetřiče a spořiče energie, s plně funkčním operačním systémem (Windows, Unix) a nastavenými pracovními parametry (rozlišení grafického adaptéru a vertikální kmitočet u monitorů aj.).
 10. V případě složitějších systémů nebo problémů při činnosti měřených zařízení je po dohodě možná účast zástupce žadatele při zapojování a uvádění zařízení do chodu před vlastním měřením.
 11. Pracovník oddělení TEMPEST, který dané zařízení přebírá, oznámí předávajícímu přibližný termín dokončení měření.
 12. Po dokončení měření bude žadatel vyzván (telefonicky, e-mailem) k odvozu změřeného zařízení z NÚKIB. Žadatel opět nahlásí údaje nutné pro vyřízení vjezdu vozidla do objektu (viz. bod6).
 13. Výsledky měření (hodnocení zařízení dle standardů) budou zpravidla do 15 pracovních dní odeslány žadateli nebo v kopii předány pracovníkovi, kterému je na NÚKIB certifikace daného IS přidělena.