Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 696/2021 o Kosmickém programu EU

Nařízení (EU) 2021/696 zavádí Kosmický program EU na období 2021–2027 a zřizuje Agenturu Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA). Cílem programu je zachovat vedoucí postavení Evropské unie v oblasti vesmíru, zajistit, aby EU byla v nové kosmické ekonomice nadále konkurenceschopná, a řešit některé z problémů současnosti, jako např. boj se změnou klimatu nebo podporu technologických inovací.

Nařízení dále stanovuje řadu specifických cílů, včetně dlouhodobého poskytování nejmodernější a zabezpečené polohové, navigační a časoměrné služby. Nepřetržité fungování a spolehlivost těchto služeb je zajištěna mj. prostřednictvím programu Galileo a EGNOS. Rozpočet Kosmického programu na uvedené období činí 14,8 miliardy EUR, přičemž Nařízení stanovuje formy financování z prostředků EU, stejně jako pravidla pro poskytování tohoto financování.

Veřejně regulovaná služba PRS je definována v čl. 45 odst. 1 písm. d), kde se uvádí konkrétní uživatelé a způsoby využití pro členské státy EU. O poplatcích za služby PRS se stále jedná, v případě podepsání kontraktu se státy třetích zemí by se mohlo uvažovat o jejich zavedení.

Rozhodnutí EU a Rady č. 1104/2011/EU o podmínkách přístupu k PRS

Toto rozhodnutí stanovuje podmínky, za kterých mohou mít členské státy, Rada, Komise, ESVČ, agentury Unie, třetí země a mezinárodní organizace přístup k veřejné regulované službě PRS Galileo. Obecné zásady v oblasti přístupu k PRS jsou definovány v čl. 3.

Členské státy EU mají právo na neomezený a nepřetržitý přístup k PRS po celém světě. Každý členský stát, jenž využívá PRS, samostatně rozhodne v souladu se Společnými minimálními standardy (Common Minimum Standards – CMS), které kategorie uživatelů na jeho území jsou oprávněné používat PRS a jakým způsobem může být služba využívána.

NÚKIB jako CPA

Implementace a provoz zabezpečené služby PRS Galileo v ČR spadá pod gesci NÚKIB (podle §22 písm. v) zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti). Tuto činnost v souladu s platnou evropskou legislativou vykonává Oddělení bezpečnosti satelitních služeb jako tzv. Příslušný orgán PRS (Competent PRS Authority – CPA). V současné době se připravují testy této služby v ČR. V horizontu několika let by mělo dojít k jejímu plnému spuštění.

CPA zodpovídá zejména za:

  • organizaci přístupu oprávněným uživatelům,
  • ochranu a distribuci utajovaných informací PRS,
  • zpracování provozních a bezpečnostních předpisů pro využití PRS a vyhodnocení potenciálních rizik pro PRS, včetně definování příslušných nápravných a preventivních opatření,
  • zastupování ČR na jednáních pracovních skupin v rámci Evropské komise, ESA a EUSPA,
  • zřízení kontaktního místa pro trvalé spojení s bezpečnostním střediskem PRS, kterému bude oznamovat všechny incidenty narušující bezpečnost PRS a rušivé elektromagnetické interference na frekvencích vyhrazených pro PRS.
Organizacni schema PRS

Činnosti CPA