Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dnes předložil Legislativní radě vlády (LRV) upravené znění návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, které zapracovává cenné podněty a připomínky, které LRV k návrhu adresovala na jednání 4. dubna 2024, kdy projednání rovněž přerušila za účelem zapracování těchto připomínek.

Cílem nového zákona je především posílit kybernetickou bezpečnost České republiky. Návrh přináší i nové procesy a nástroje a zároveň zjednodušuje a zpřehledňuje právní úpravu. „Našim cílem bylo mimo jiné napsat návrh nového zákona způsobem, který bude srozumitelný především pro skupinu adresátů, která má se zákonem zatím nejmenší zkušenost – ředitele středně velkých firem – a dále pro bezpečnostní manažery jednotlivých společností. V průběhu Legislativní rady vlády bylo potřeba najít společnou řeč i z pohledu legislativní techniky, což se podařilo, vysvětluje ředitel odboru regulace NÚKIB Adam Kučínský.

LRV je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti. Při výkonu své působnosti posuzuje návrhy předpisů a vede předkladatele k tomu, aby byl zajištěn soulad návrhů s ústavním pořádkem, mezinárodními smlouvami, právem Evropské unie, stejně tak aby byly návrhy v souladu s pravidly legislativního procesu.

Návrh zákona prošel v průběhu jara čtyřmi pracovními komisemi LRV, z nichž vyplynula celá řada různých podnětů na úpravu legislativní techniky návrhu. Tyto podněty byly následně projednávány na jednání LRV a výsledkem bylo přerušení jednání s doporučením na zapracování těch podnětů, které přetrvaly i po projednání návrhu.

Z pohledu obsahu návrhu tedy nedochází k téměř žádným změnám, nicméně se mění část textace návrhu zákona. Mezi nejzajímavější úpravy patří úpravy definic, ještě preciznější stanovení zmocnění pro vydání vyhlášek k zákonu, další zjednodušení procesu samoidentifikace a registrace regulované služby, vztah mezi zákonem o kybernetické bezpečnosti a zákonem o zadávání veřejných zakázek a další dílčí úpravy legislativní techniky návrhu. Obecně tedy platí, že i když dochází k úpravě textace návrhu oproti předchozím verzím, nejedná se o podstatné zásahy do obsahu návrhu, tedy do toho, co bylo hlavním předmětem mezirezortního připomínkového řízení, dodává Kučínský.

Jednou ze změn, které jsou procesního charakteru, nicméně zasahují ve výsledku i do obsahu návrhu zákona, je požadavek LRV změnit orgán rozhodující o dočasném zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu u poskytovatele v režimu vyšších povinností na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Původní návrh svěřil tuto pravomoc soudu.

Návrh zákona byl v tuto chvíli formálně předán zpět LRV k dalšímu posouzení a případnému vydání doporučujícího stanoviska. Jeho aktuální podobu ve verzi pro další jednání Legislativní rady vlády najdete jako vždy veřejně v systému elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) na tomto odkaze: ODok Portál - VeKLEP - Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti (ODok Portál - VeKLEP - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti). Další informace naleznete také na stránkách nis2.nukib.gov.cz, věnovaných této problematice. Zde naleznete také základní přehled změn a srovnání předchozí a aktuální verze návrhu.

Pokud předseda LRV vydá doporučující stanovisko, bude návrh zákona doporučen vládě k projednání.