Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Galileo je globální navigační satelitní systém (GNSS – Global Navigation Satellite System), který poskytuje velmi přesné a spolehlivé informace o poloze a času. Jedním z hlavních cílů programu je evropská nezávislost na jiných navigačních systémech, ať už se jedná o systém GPS (USA) nebo GLONASS (Rusko). Na rozdíl od těchto vojenských systémů je provoz Galilea pod civilní kontrolou. Všechny tyto systému jsou interoperabilní a nekonkurují si – v jeden okamžik lze například využít signál družic ze všech typů systémů, pokud to umožňuje přijímač.

Hlavní přínosy programu Galileo

Galileo umožňuje uživatelům určit jejich přesnou polohu s větší přesností, než jakou nabízejí jiné dostupné systémy. Díky vysoké přesnosti najdou služby programu Galileo využití v navigačních zařízeních např. v automobilech či mobilních telefonech, v železniční dopravě nebo v oblasti krizové a záchranné služby.

První dva satelity systému Galileo byly vypuštěny v říjnu roku 2011. V současnosti je na oběžných drahách Země 26 satelitů. Kompletní systém v plné operační kapacitě bude tvořen 30 satelity. Podrobné informace o jednotlivých satelitech lze nalézt na webových stránkách programu Galileo.

Služby programu Galileo

Služby programu Galileo jsou uživatelům dostupné od prosince 2016 a stále se rozvíjí. Při jeho plné funkčnosti bude poskytováno následujících 6 služeb:

 • Open Service (OS) – bezplatná služba k určování polohy a času.
 • Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) – služba doplňující OS, která umožňuje ověření, že přijatá zpráva pochází se systému Galileo a nebyla změněna.
 • Public Regulated Service (PRS) – tato služba je šifrovaná a cílená pro vládou autorizované uživatele, kteří potřebují mít zajištěnou vysokou spolehlivost služby.
 • High Accurace Service (HAS) – služba s bezplatným přístupem, která poskytuje vysoce přesná data a umožňuje přesnější určování polohy (umožňuje dosáhnout přesnosti určování polohy na 20 cm horizontálně a na 40 cm vertikálně).
 • Commercial Authentication Service (CAS) - doplnění OS, které poskytuje uživatelům řízený přístup a autentizační funkci.
 • Search and Rescue Service (SAR) – tato služba přispívá k celosvětové vyhledávací a záchranné službě pro nouzovou detekci v rámci systému Cospas-Sarsat. Satelity přenesou tísňový signál z uživatelských vysílačů do záchranných center. Ve stejný čas pošle informaci uživateli, že jeho situace byla zaznamenána a pomoc je na cestě.

Galileo PRS

PRS (Public Regulated Service – veřejně regulovaná služba) je šifrovaná navigační služba systému Galileo. Je navržená tak, aby odolala nežádoucím interferencím a zajišťovala nepřetržitou dostupnost satelitního signálu i v případech, kdy je přístup k ostatním navigačním službám odepřen.

Šifrováním signálu získává PRS důležité vlastnosti, a to bezpečnost a robustnost. Autorizovaní uživatelé jsou chráněni před tzv. spoofingem (podvrženým signálem), protože díky zakódovanému signálu PRS je nemožné podvrhnout signál, a tím změnit polohu. Robustnost signálu PRS chrání také před tzv. jammingem (záměrným rušením signálu).

Služba PRS je primárně určena oprávněným uživatelům v rámci vlád členských států EU, dále pak armádě, záchranným složkám, policii nebo subjektům kritické infrastruktury. Přístup k ní řídí speciálně nastavené procesy, technické prostředky a šifrování. Členské státy EU jsou zodpovědné za udělení přístupu k PRS na svém území prostřednictvím tzv. Příslušného orgánu PRS (Competent PRS Authority CPA). Uživatelé, kterým není udělen přístup ke službě, nezískají z vysílaného signálu žádné informace.

Schema sluzby PRS

 

NÚKIB jako CPA

Implementace a provoz zabezpečené služby PRS Galileo v ČR spadá pod gesci NÚKIB, a to podle §22 písm. v) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Tuto činnost v souladu s platnou evropskou legislativou vykonává Oddělení bezpečnosti satelitních služeb jako tzv. Příslušný orgán PRS (Competent PRS Authority – CPA). V horizontu několika let by mělo dojít k jejímu plnému spuštění.

CPA zodpovídá zejména za:

 • organizaci přístupu oprávněným uživatelům,
 • ochranu a distribuci utajovaných informací PRS,
 • zpracování provozních a bezpečnostních předpisů pro využití PRS a vyhodnocení potenciálních rizik pro PRS, včetně definování příslušných nápravných a preventivních opatření,
 • zastupování ČR na jednáních pracovních skupin v rámci Evropské komise, ESA a EUSPA,
 • zřízení a provoz kontaktního místa pro trvalé spojení s bezpečnostním střediskem PRS, kterému bude oznamovat všechny incidenty narušující bezpečnost PRS a rušivé elektromagnetické interference na frekvencích vyhrazených pro PRS.

Kontaktní adresou příslušného orgánu pro službu PRS je: cpa@nukib.gov.cz