Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti (dále jen „Národní plán“) identifikuje prioritní výzkumná témata a opatření, která mají za cíl stimulovat výzkumné prostředí v České republice (dále jen „ČR“), posílit spolupráci mezi veřejnou, akademickou a soukromou sférou a rozvíjet mezinárodní spolupráci.

 

V Národním plánu jsou stanoveny strategické cíle zaměřující se na rozvoj klíčových výzkumných schopností státu, identifikaci prioritních oblastí a zajištění jejich stabilní podpory, rozvoj informačního a analytického zázemí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nastavení efektivní zahraniční spolupráce. Za účelem jejich naplnění jsou stanovena konkrétní opatření, z nichž lze jmenovat například rozvoj schopnosti predikce nových technologických trendů, zřízení Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti a analýzu potřeby a možnosti vzniku výzkumného programu pro oblast kybernetické a informační bezpečnosti. Mezi identifikované prioritní výzkumné oblasti poté patří například kryptografie a kvantové technologie, ochrana osobních údajů, umělá inteligence, krizové řízení a vzdělávání a rozvoj schopností.

Národní plán, který vznikal ve spolupráci se subjekty veřejné, akademické a soukromé sféry, také zohledňuje aktuální výzvy v bezpečnostním prostředí, kterým ČR v kyberprostoru čelí. Jedná se zejména o stoupající vliv nově nastupujících technologií, kam řadíme například umělou inteligenci, kvantové technologie a autonomní systémy.

Výzkum v působnosti NÚKIB

Výzkum a vývoj v působnosti NÚKIB je prováděn a zabezpečován v souladu s požadavky a potřebami státu při naplňování úkolů obsažených v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Většina vyhlašovaných výzkumných a vývojových projektů je řešena dodavatelsky, formou veřejné zakázky. Projekty jsou zaměřovány na informační a kybernetickou bezpečnost v těchto prioritních oblastech:

 • výzkum a vývoj v oblasti kryptografie, matematické kryptologie a kvantové technologie;
 • vývoj speciálních měřících metod a technologií pro zajišťování ochrany před kompromitujícím vyzařováním;
 • výzkum a vývoj v oblasti implementace služby PRS v národním prostředí.

V případě zájmu o zapojení do výzkumně vývojové činnosti v působnosti NÚKIB prosím kontaktujte Ing. Andreu Vašků, tel.: 245 004 343, e-mail: andrea.vasku@nukib.gov.cz.

Podpora výzkumu z veřejných prostředků

V České republice je řešena řada výzkumných projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Přehled podpořených projektů z veřejných prostředků České republiky nabízí databáze Technologické agentury ČR STARFOS. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování a dosažených výsledcích.

Dalším zdrojem informací o projektech podpořených z veřejných prostředků je Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V České republice existuje několik poskytovatelů veřejné podpory, kteří poskytují finanční podporu na výzkumné aktivity v kybernetické a informační bezpečnosti. Programové výzvy jsou vyhlašovány na webových stránkách příslušných poskytovatelů, například:

O aktuálně vypsaných výzvách, novinkách v oblasti veřejné podpory a vývoje technologických trendů v kybernetické a informační bezpečnosti informujeme v pravidelném měsíčním zpravodaji, jehož odběr si můžete zajistit na e-mailové adrese ncc@nukib.gov.cz.

Národní koordinační centrum

Národní koordinační centrum výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „NKC“) vzniká na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2021/887 ze dne 20. května 2021, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) a síť Národních koordinačních center (dále jen „nařízení 2021/887“).

Cílem této iniciativy je koordinace v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti na mezinárodní úrovni (mezi členskými státy EU a jejími institucemi), zajištění efektivní komunikace mezi EU a národními subjekty a vytvoření národních odborných komunit sestávajících se z institucí státní správy, zástupců z výzkumné a akademické oblasti, soukromého sektoru a průmyslu. Česká republika také získává možnost posílit existující formy regionální spolupráce a navázat nová partnerství a efektivněji spravovat finanční prostředky vyčleněné v rámci programů EU (zejména Digitální Evropa, Horizont Evropa) na činnost NKC a na podporu dalších aktivit.

Hlavní úkoly NKC (nařízení 2021/887, článek 7):

 • působit jako kontaktní místo pro Komunitu na vnitrostátní úrovni;
 • poskytovat odborné znalosti a aktivně přispívat k plnění úkolů ECCC se zohledněním vnitrostátních a regionálních výzev;
 • propagovat účast občanské společnosti, akademické obce, výzkumné komunity, průmyslu a dalších subjektů na vnitrostátní úrovni v přeshraničních projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti financovaných ze zdrojů EU;
 • poskytovat technickou podporu třetím stranám při podávání žádostí o projekty;
 • pracovat v součinnosti s vnitrostátními, regionálními a místními politikami v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kybernetické bezpečnosti;
 • zprostředkovávat finanční podporu EU třetím stranám na projekty;
 • podporovat vzdělávací programy v oblasti kybernetické bezpečnosti;
 • podporovat a šířit výsledky činnosti Sítě, Komunity a ECCC;
 • posuzovat žádosti subjektů usazených ve stejném členském státě o členství v Komunitě;
 • podporovat zapojování subjektů do činností ECCC, Sítě i Komunity a výzkumu a vývoje.

Koordinace NKC v ČR:

Vznik NKC v ČR zajišťuje NÚKIB, který je hlavním kontaktním bodem pro komunikaci s EU a zároveň koordinátorem spolupráce na národní úrovni. NÚKIB na plnění úkolů NKC spolupracuje se CyberSecurity Hub, který sdružuje tři přední české vysoké školy (Masarykovu univerzitu v Brně, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické) zabývající se kyberbezpečnostním výzkumem a je zároveň členem European Digital Innovation Hub Network.

Kontakt NKC:                                   
E-mail: ncc@nukib.gov.cz

Bližší informace naleznete na webových stránkách věnovaných činnosti NKC - nkc.nukib.gov.cz

Platforma k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti

Další aktivitou NÚKIB v této oblasti je pořádání setkání Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti. Cílem Platformy je umožnit setkávání zástupců veřejného, soukromého a akademického sektoru tak, aby mohli vzájemně diskutovat své výzkumné potřeby a možnosti a navazovat kontakty. Členové Platformy se pravidelně setkávají každé tři měsíce.

Proběhlá setkání:

V případě zájmu o zapojení se do činnosti Platformy využijte e-mail vyzkum@nukib.gov.cz.

Aktuality a užitečné odkazy

V této sekci naleznete užitečné odkazy týkající se novinek v oblasti výzkumu a vývoje kybernetické bezpečnosti na národní i unijní úrovni a aktuálně vypsaných výzev v unijních programech.